Federalizm, uğurlu siyasətin qurulma modeli və idarəetmə üçün bir meydan oxuma olaraq| Birinci bölüm

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

İngilizcədən tərcümə: Ətəkyazı tərcümə qrupu

Dünyada federalizm bir çox formada və institusional reallıqlarda özünü göstərir. Əslində federalizmin fəqli formalarda ortaya çıxması milli şəraitlə bağlı olub. Yenə də ümumiləşdirərək uğurlu federal dövlətin hansısa ilkin şərtlər və xüsusiyyətlər altında kateqoriyalaşdırmaq mümkün deyil. Ən əsas kontekst demokratiya və federalizmdir: Demokratiya olmadan federalizmin səmərəliliyini və iştirak potensialını inkişaf etdirmək şansı yoxdur. İdeal bir dünyada siyasətin qurulması federal hakimiyyətin bölüşdürülməsi məntiqinə uyğun olacaq. Federativ ştatlarda reallıq çox vaxt daha az açıq olur.

Federalizm çox vaxt idarəetmənin təkmilləşdirilməsi yolları təklifi kimi deyil, ənənəvi idarəetmə üsullarına meydan oxuma kimi qəbul edilir. Məsələn, Westminster idarəetmə modeli mütləq parlament suverenliyi fikrini federasiyanı təşkil edən ştatların/bölgələrin/vilayətlərin xalq suverenliyi ilə uzlaşdırmaq yollarını tapmalıdır. Burada müxtəlif strategiyalar tapa bilərsiniz. Məsələn, Kanadada federal hökumətin əyalət işlərində rolunun zəifləməsi, birgə siyasətin qurulması sahələrini də təsir altına alıb  kiçiltmişdir. Buna görə, dövlət quruculuq prinsiplərindən, federal prinsipin və ya Ottavadakı parlamentin suverenliyinin hansının üstünlük təşkil edəcəyi sualının yaranma ehtimalı belə çox aşağı düşüb. Bundan əlavə, siyasətin qurulması ilə əlaqədar olaraq, əyalət siyasətinə veto qoya biləcək və buna meylli olacaq heç bir federal palata yoxdur. Hindistanda biz bunun əksini görürük: federal hökumətin ştatların işlərinə, xüsusən də siyasətin həyata keçirilməsinin əsasını təşkil edən dövlət idarəçiliyi vasitəsilə bu işi görür. Region-dövlət arasında qarşıdurmalar zamanı federal hökumət müəyyən dərəcədə üstünlük təşkil edir. Bu da Hindistanın hələ də federal dövlət olub-olmadığı sualına səbəb olur. Cənubi Afrika nümunəsi daha da ifratdır. Aparıcı siyasi partiya ANC ştatın federal təşkilatını idarəçiliyə əngəl kimi görür. Bu maneə partiya siyasətinin mərkəzləşdirici təsiri ilə aradan qaldırılmalıdır. ANC partiya təşkilatının mərkəzçiliyi federal müxtəlifliklə uzlaşa bilməz.

Uğurlu siyasət yaratma

Federalizmdə uğurlu siyasətin qurulmasının “sirri” müxtəliflikdən yaxşı istifadə etməkdir. Müxtəliflik mürəkkəb məsələdir. O, mərkəzdənqaçma qüvvələrinin cəmiyyətlərində, xüsusən də etnik cəhətdən bölünmüş cəmiyyətlərin inteqrasiyasına kömək edir. Ancaq müxtəlifliyi qəbul etməyin bir qiyməti var. İdarəetmə mürəkkəbləşir və siyasətin hazırlanmasında müxtəlif növ iştirak tələbləri ilə məşğul olmaq lazımdır. Səmərəlilik və səs arasında balans tapılmalıdır. Siyasət ekspertləri problem yönümlü həll yollarına üstünlük verirlər. Federal ştatlarda problem orientasiyası prosessual orientasiyaları öz üzərinə götürməlidir. Belə bir sistemin tətbiqi regional tələblərə və zərurətlərə məhəl qoymadığı halda, məsələn, daha yaxşı səhiyyə sistemi ilə çıxış etmək kifayət deyil. Son bir nümunə, ölkə dövlət təşkilatının mərkəzsizləşdirilməsini qəbul etməyə başlayanda federallaşan İngiltərədəki Milli Səhiyyə Xidmətidir. İndi İngiltərə, Uels, Şotlandiya və Şimali İrlandiya üçün dörd sağlamlıq xidməti mövcuddur. Unitar səhiyyə xidmətinin bəlkə də daha səmərəli olub-olmayacağı ilə bağlı texniki sual köhnəlmişdir. Müxtəliflik səhiyyə xidmətinin təşkilinin qəbul edilməsi üçün ilkin şərtdir. Səmərəlilik suallarına cəmiyyətin adekvat hesab etdiyi müxtəliflik dərəcəsindən asılı olan çərçivədə cavab verilməlidir.

Federalizmdəki təşkilati mürəkkəblik çoxsəviyyəli siyasətin quruculuğu adlandırılan şeydə əks olunur. Federal dövlətləri unitar dövlətlərdən fərqləndirən siyasət quruculuq səviyyələrinin inzibati vahidlərdən daha çox olmasıdır. Onlar həmçinin siyasi iştiraka zəmanət verirlər. İdarəetmə səviyyələri o qədər də önəmli deyil, onların regional tələblərə nə qədər cavab vermə dərəcəsi önəmli və vacibdir. Bu, yuxarıdan aşağıya doğru qərar vermə proseslərini istisna edir. Federal dövlətlər böyük ölçüdə hökumətlərarası danışıqlara arxalanırlar – istər formal şəraitdə, məsələn, ikinci palatalar və ya federal və regional nazirliklərin iclasları, istər qeyri-rəsmi. Bu danışıqlarda zəruri olan şəffaflığın dərəcəsi münaqişənin həllinin bu üsulunun qəbul edilməsindən və ənənələrin gücündən asılıdır. İsveçrə kimi “yaşlı” federasiyalar elitaya əsaslanan danışıqlar tərzi ilə yaşaya bilər, halbuki etimadın az olduğu İraq kimi gənc federasiyalar və ya Myanma kimi federallaşan ölkələrdə siyasətlərlə bağlı edilən kompromislərin bu və ya digər (etnik) qrupa qarşı ayrıseçkilik yaratmadığına dair daimi arxayınlığa ehtiyacı var. Sabit olmayan federasiyalarda və ya Cənubi Sudan kimi uğursuz dövlətlərdə siyasətin qurulması sıfır nəticəli oyun kimi qiymətləndirilir. Kompromis zəiflik kimi şərh edilə bilər və ayrılma və ya vətəndaş müharibəsi alternativini istisna etmək olmaz.

Federal ştatlarda uğurlu siyasət quruculuğu federalizmin laboratoriya şəraitinin təmin etdiyi üstünlüklərdən istifadə etməlidir. Siyasət innovasiyası mərkəzləşdirilmiş islahatların vahid mənbəyinə məhdudlaşmaz. Federalizmdə çoxsaylı siyasət innovasiya mərkəzləri birlikdə mövcuddur və rəqabət aparırlar. Əgər federasiyalar mərkəzləşdirilməmiş şəkildə innovasiyaları araşdırmaq üçün kifayət qədər sərbəstlik verməsələr, laboratoriya federalizminin resursu siyasətin qurulmasını zənginləşdirməyəcək. Deməli, siyasətin müəyyən edilməsinin qanuniləşdirilməsi üçün daimi mənbə olan etnik müxtəlifliyə hörmətlə yanaşı, regional məhsuldar qüvvələrə hörmət, siyasətin formalaşmasında müxtəlifliyin zəruriliyini izah edir.

Federasiyalarda uğurlu siyasətin qurulmasının tərkib hissəsi kimi iştirak çox vaxt lazımınca qiymətləndirilmir və bəzən hətta qərarların qəbulu üçün lazımsız maneə kimi qiymətləndirilir. Sonuncu baxış siyasət prosesinə məhdud baxışa əsaslanır. Bu prosesin bütün mərhələlərində, yəni gündəliyin müəyyən edilməsi, qərarların qəbulu, həyata keçirilməsi, qiymətləndirilməsi və siyasətin öyrənilməsi, federal dövlətlərdə iştirak siyasət nəticələrini yaxşılaşdırır. Gündəliyin müəyyən edilməsinə gəlincə, aydındır ki, siyasi icraçıların siyasi gündəminə nə qədər çox ideya töhfə verərsə, inandırıcı nəticələrin əldə olunması ehtimalı bir o qədər yüksələr. Federal dövlətin bütün səviyyələrinin erkən cəlb edilməsi prosessual legitimlik və ortaq məsuliyyətlər yaradır  – həmçinin siyasətin nəticələri ilə bağlı. Əgər regional iştirak birgə qərar qəbul etməyi əhatə edirsə, siyasətin hazırlanmasının legitimliyi daha da yaxşılaşır. Mərkəzi hökumətlər nə qərar verirsə, icra edilməlidir. Burada, əlbəttə ki, müxtəlif həyata keçirilmə modelləri mümkündür. Kanadada və ya ABŞ-da olduğu kimi federal hökumət federal qanunları həyata keçirirsə, bunun üstünlüyü o ola bilər ki, icra regionlara görə fərqlənmir və qanun ilkin hədəfinə yaxın qalır. Bununla belə, siyasətin həyata keçirilməsində regional həssaslığın olmaması da problem ola bilər. Bölgələrdəki mərkəzi hökumətlərin bürokratlarını paraşütlə atmamaq faydalı ola bilər, xüsusən də həmin bölgələr muxtariyyət və öz müqəddəratını təyin etmək üçün mübarizə aparırsa. Bunun əvəzinə mərkəzləşdirilməmiş tətbiq alternativ ola bilər. Alman nümunəsinin nümayiş etdirdiyi kimi, regional bürokratiyaları mərkəzləşdirilməmiş tətbiqi mümkün etmək üçün lazımi yeni texnologiya üsulu və maliyyə vasitələri ilə təmin etmək problem deyil. Həyata keçirmək siyasətin qurulması hekayəsinin sonu deyil.

Təqib edilməli olan siyasətlərin qiymətləndirilməsi çox vaxt diqqətdən kənarda qalır. Təbii ki, hansı şəraitdə nəyin işlədiyini bilmək vacibdir. Federal bir dövlətdə vəziyyətlər bölgələrə görə fərqlənir və qəbul etməliyik ki, ölkənin bir bölgəsində sosial dəyişikliklərə müəyyən təkanı münbit torpağı verirsə, digər bölgədə bu təkan verici səbəb, çox tez və ya gec yaranır. Federalizmdəki müxtəliflik bir sıra öyrənmə proseslərinin başlanğıcını qoyur və bu proseslər birlikdə uğurlu siyasətin qurulması üçün ilkin şərtlər yaradır. Qeyd etmək vacibdir ki, federal sistemlərdə siyasətin öyrənilməsi uyğunluq məntiqinə uyğundur. Uyğunluq unitar dövlətlərdə qərar qəbul etmədən fərqli olaraq iki məna daşıyır. Biz uyğun həll yolları axtarırıq, çünki onlar siyasət problemlərini həll edir (unitar dövlətlərdə olduğu kimi), həm də regional qəbul edilən həlldir. Başqa sözlə, rasional seçim məntiqi öz-özünə federalizmdə uğurlu siyasətin qurulmasına səbəb olmayacaq. Federalizmdə uğurlu siyasətin qurulması əlavə olaraq həmişə regional kimliklərin, ənənələrin və ya mədəniyyətin elementlərinə hörmət edir. Unitar dövlətlərdə siyasətin qurulması səmərəliliyi və effektivliyi vurğulasa da, federal dövlətlərdə siyasətin hazırlanması regional müxtəlifliyin tələblərinə əsaslanır. Buna görə də federal dövlətlərdə milli siyasətlər regional dünya görüşlərinin kompromisləridir və təkcə siyasət problemlərinin praqmatik həlli deyil. A-dan B-yə körpü tikmək və ya məsələn, neft quyusu qazmaq kimi sadə qərar mərkəzi hökumət nöqteyi-nəzərindən bir çox iqtisadi fayda verə bilər, lakin regional nöqteyi-nəzərdən baxdıqda regional irsi məhv edə bilər.

Bundan əlavə, təbii sərvətlərdən əldə edilən gəlirlərə kimin nəzarət etməsi məsələsi də var. Federalizmdə siyasət qərarlarının bölüşdürülmə nəticələri həmişə bir mövzudur. Arjan H. Schakel aşağıdakı qeyri-mərkəzləşmə teoremini tərtib etmişdir: “Bu teorem mərkəzsizləşdirmənin optimal dərəcəsinin bir tərəfdən üstünlüklərin heterogenliyindən, digər tərəfdən isə yurisdiksiyalararası yayılmalardan (xarici təsirlərdən) və miqyas iqtisadiyyatından asılı olduğunu bildirir”. Bu, səmərəliliyi və iştirakçılığı bir tənliyə gətirmək cəhdidir.

Qrafik 1: Siyasət prosesi


Qaynaq:

FEDERALISM AS A MODEL FOR SUCCESSFUL POLICY-MAKING AND AS A CHALLENGE TO GOVERNANCE

Paylaş.

Müəllif haqqında

Prof. Dr. Roland Sturm

Friedrich-Alexander Universitetinin Siyasi Elmlər kafedrasının professoru

Şərhlər bağlıdır.